คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
คณะอนุกรรมการเหรัญญิก
นาย วันชัย จงวิริยะเจริญชัย
ประธานอนุกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
นาย วรชัย จิตรอนันตรัตน์
อนุกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
นางสาว วรัญญา ยอมิน
อนุกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
คณะอนุกรรมการเลขาธิการ
นาย กังวาน เจริญครบุรี
ประธานอนุกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
นาย จตุพร ธรรมเจริญ
อนุกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
นาย วรพจน์ กระทอง
อนุกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
คณะอนุกรรมการปฏิคม
นาย พิสุทธิศักดิ์ ดุลยภาพัชร์
อนุกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นาย จิรวัฒน์ โพธิอำพล
อนุกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นาย บรรเจิด จิตร์เจริญ
ประธานอนุกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะอนุกรรมการทะเบียน
นาย กษิดิศ เสวกวัฒนา
อนุกรรมการ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นาย ชาญวิชย์ วิจิตรธนาสิน
ประธานอนุกรรมการ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
นาย พิศาล เด่นนภาสุรพงศ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดร. สุเมต สุวรรณพรหม
อนุกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นาง ศรีสุรางค์ สุขสกุลวัฒน์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นาย บัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
ประธานอนุกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นางสาว กุลทิชา หุ่นรำภู
อนุกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
นาย อนุชา วงษ์ดารา
อนุกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นาย วิเชียร เพ็ชรรัตน์
อนุกรรมการ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นางสาว ฉัตรสุพร ศรีพงษ์ชัย
อนุกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
คณะอนุกรรมการวิชาการ
ดร. ประภาพงษ์ วางทุกข์
รองประธาน คนที่ 2
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดร. จุติณัฏฐ์ ลิมปนัน์วดี
อนุกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นาย มนัส อรุณวัฒนาพร
อนุกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
นาย ณกุล รักปัญญา
อนุกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ดร. ครรชิต งามแสนโรจน์
ประธานอนุกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดร. อรรถ พยอมหอม
อนุกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
นาย ปราณ ปัญญาวรรณศิริ
อนุกรรมการ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดร. จิระ อาชายุทธการ
รองประธาน คนที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นาย กิตติกร มณีสว่าง
อนุกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค