คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
ประธานคณะอนุกรรมการเลขาธิการ
นาย ณกุล รักปัญญา
กรรมการและเลขาธิการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการเลขาธิการ
นางสาว พิมพร ภู่เจริญ
อนุกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
นาง อิสรียา ตฤษณานนท์
อนุกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะอนุกรรมการเหรัญญิก
ดร. วรพงษ์ สินสุขถาวร
กรรมการและเหรัญญิก
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการเหรัญญิก
นางสาว นวมลลิ์ อัมพรายน์
อนุกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
นางสาว อัญชิตา จิตตามัย
อนุกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะอนุกรรมการปฏิคม
นาย วฤต รัตนชื่น
กรรมการและปฏิคม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการปฏิคม
ดร. สุเมต สุวรรณพรหม
กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อนุกรรมการและเลขานุการปฏิคม
ดร. ประภาพงษ์ วางทุกข์
กรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประธานคณะอนุกรรมการทะเบียน
นาย ธนาธิษณ์ ช้อยแสง
กรรมการและนายทะเบียน
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการทะเบียน
นาย กษิดิศ เสวกวัฒนา
อนุกรรมการ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นาย สเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช
กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
นาย สมศักดิ์ บำรุงวัด
กรรมการและประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้านครหลวง
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ดร. จิระ อาชายุทธการ
กรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นางสาว ธารทิพย์ สาณะเสน
อนุกรรมการและเลขานุการ
การไฟฟ้านครหลวง
ดร. สุเมต สุวรรณพรหม
กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นางสาว กุลทิชา หุ่นรำภู
อนุกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
นาย พิศาล เด่นนภาสุรพงศ์
อนุกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นาย คมกริช สาคริก
อนุกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ
นาย อภิวัฒน์ บัญชาจารุวัฒน์
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อนุกรรมการวิชาการ
นาย สเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช
กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นาย กิตติกร มณีสว่าง
กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นาย ประภาส ภูดล
อนุกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
นาย ชูเกียรติ ยั่งยืนบางชัน
กรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
ดร. ครรชิต งามแสนโรจน์
กรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นาย วัชระ สมจิตต์
อนุกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นาย ศิริชัย วันสิงสู่
อนุกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
นาย พิสุทธิศักดิ์ ดุลยภาพัชร์
อนุกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นาย ไชยวัฒน์ อภิธนวิทย์
อนุกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
นาย ประสงค์ ดีลี
กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค