รายนามคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ดร. ประภาพงษ์ วางทุกข์
กรรมการ
ดร. สุเมต สุวรรณพรหม
กรรมการ
นางสาว สุวรรณา มากเกษร
อุปนายก คนที่ 2
นาย ชนะ แววบุตร
กรรมการ
นาย อภิวัฒน์ บัญชาจารุรัตน์
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
ดร. จิระ อาชายุทธการ
กรรมการ
นาย กิตติกร มณีสว่าง
กรรมการ
นาย ณกุล รักปัญญา
กรรมการและเลขาธิการ
นาย พิพัฒน์ ชลอำไพ
อุปนายก คนที่ 1
นาย สมชาย ศรีไพศาลเจริญ
กรรมการ
นาย สมศักดิ์ บำรุงวัด
กรรมการและประชาสัมพันธ์
ดร. ครรชิต งามแสนโรจน์
กรรมการ
นาย สเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช
กรรมการ
ดร. วรพงษ์ สินสุขถาวร
กรรมการและเหรัญญิก
นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์
นายกสมาคม
นาย ชูเกียรติ ยั่งยืนบางชัน
กรรมการ
นาย ธนาธิษณ์ ช้อยแสง
กรรมการและนายทะเบียน
นาย เสน่ห์ ตรีขันธ์
กรรมการ
นาย ประสงค์ ดีลี
กรรมการ
นาย วฤต รัตนชื่น
กรรมการและปฏิคม