รายนามคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
กรรมการของสมาคม
นาย ณกุล รักปัญญา
กรรมการ
นาย ธงชัย สิริจรรยาพงศ์
กรรมการ
นาย บรรเจิด จิตร์เจริญ
กรรมการและปฏิคม
นาย วิโรจน์ บัวคลี่
กรรมการ
นาย กิตติ เพ็ชรสันทัด
กรรมการ
นาย ชาญวิชย์ วิจิตรธนาสิน
กรรมการและนายทะเบียน
นาย มนัส อรุณวัฒนาพร
กรรมการ
นาย ธานี ปาริชาติอินทราณี
นายกสมาคม
นาย วันชัย จงวิริยะเจริญชัย
กรรมการและเหรัญญิก
นาย สเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช
กรรมการ
นาย จิระ อาชายุทธการ
กรรมการ
นาย บัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นาย ชูเกียรติ ยั่งยืนบางชัน
กรรมการ
นาย พงศพัศ เทพประเทืองทิพย์
อุปนายก คนที่ 1
นาย กังวาน เจริญครบุรี
กรรมการและเลขาธิการ
นาย กิตติกร มณีสว่าง
กรรมการ
นาย ประภาพงษ์ วางทุกข์
กรรมการ
นาย ครรชิด งามแสนโรจน์
กรรมการและฝ่าวิชาการ
นาย ปราโมทย์ สุดทรัพย์
กรรมการ
นางสาว สุวรรณา มากเกษร
อุปนายก คนที่ 2