ประวัติความเป็นมา

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หรือ TESIA (Electricity Supply Industry Association of Thailand)
ได้ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ 5 องค์กรหลัก ได้แก่ การไฟฟ่าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) และบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)) และจดทะเบียนสมาคมฯ เมื่อวันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2548

 

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

2. แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  งานวิจัย  เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา

3. สร้างความสัมพันธ์อันดี  และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก

4. ดูแลรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงทางอาชีพของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิต  ส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า

5. ประกอบกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

6. พัฒนาวิชาชีพของสมาชิกวิศวกรทุกสาขา   เพื่อให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมอันจะทำให้เกิดแก่ชื่อเสียงของสังคม