5 ผู้บริหารองค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง

นาย อาทร สินสวัสดิ์
ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
นาย สหัส ประทักษ์นุกูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นาย นพพล มิลินทางกูร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
นาย ณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค