แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 1 ข้อมูลสมาชิก

คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ (ภาษาไทย)*
นามสกุล (ภาษาไทย)*
Name Title*
First Name*
Surname*
อีเมล*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ประเภทสังกัด*
สังกัด*
สาขาวิชา*
สถานที่ทำงาน*
ตำแหน่ง*
เบอร์โทรศัพท์*
โทรสาร*
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่*
เลขประจำตัวหน่วยงาน*
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท*
เลขที่*
วุฒิการศึกษา (เรียงลำดับตามการศึกษาล่าสุด)
ระดับการศึกษา*
สถาบัน*
ถ้ามีการศึกษามากกว่า 1 ระดับ กดเพิ่ม
ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก เลขที่*
ซอย*
ถนน*
จังหวัด*
อำเภอ/เขต*
ตำบล/แขวง*
รหัสไปรษณีย์*
เบอร์โทรศัพท์*
โทรสาร*

หมวดที่ 2 ประเภทของสมาชิกและการชำระค่าสมาชิกที่ต้องการสมัคร

อัพโหลดไฟล์สำเนาประชาชน (นามสกุล jpg,png) *
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคม
  • ได้รับคะแนน CPD ปีละ 5 หน่วย ในฐานะสมาชิกของสมาคมทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่สภาวิศวกรรมให้การรับรอง
  • สมาชิกชมรมฯ สามารถสมัครสมาชิกสมาคมแบบตลอดชีพได้ทันทีในราคา 2,500 บาท
  • ได้รับส่วนลดสำหรับการอบรม ดูงานที่จัดโดยสมาคม