โครงการเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsivility) หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่า CSR เป็นแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร เพื่อทำให้สังคมนั้นอยู่อย่างมีความสุข แนวคิดเรื่อง CSR นั้นจะช่วยให้บริษัทคำนึงถึงความรู้จักผิดชอบกับการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในมิติต่างๆ
โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประเทศเกาหลี
01 พฤศจิกายน 2008
DISTRIBUTIONSYSTEM TECHNOLOGY ,RENEWABLE ENERGY AND SOLAR ENERGY
01 พฤศจิกายน 2008
TRANSMISSION SYSTEM DISTRIBUTION
01 พฤศจิกายน 2008
POWER GENERATION TECHNOLOGY
01 พฤศจิกายน 2008
โครงการอบรมหลักสูตร
01 พฤศจิกายน 2008
โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (2551)
01 พฤศจิกายน 2008
โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (2551)
01 พฤศจิกายน 2008
โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา (2551)
01 พฤศจิกายน 2008
โครงการพัฒนาความรู้สมาชิกทางวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เลื่อนระดับ ภาคีวิศวกรเป็น สามัญวิศวกน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง(2551)
01 พฤศจิกายน 2008
ทบทวนความรู้เพื่อสอบเลื่อนระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมือนแร่ (พ.ย.2550)
01 พฤศจิกายน 2007