Event/Training

2024-04-05
16:26
การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567
กำหนดการ การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง Press Conference ชั้น 3 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom 8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 9.00 – 9.15 น. พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โดย นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ (นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย) 9.15 – 10.20 น. การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย - ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 - ระเบียบวาระที่ 2 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2566 - ระเบียบวาระที่ 3 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี 2566 - ระเบียบวาระที่ 4 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ - ระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปี 2567 - ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 10.20 – 10.30 น. พักเบรค 10.30 – 12.00 น. การเสวนาพิเศษเรื่อง “ผลกระทบการเติบโตของรถยนต์ EV ต่อระบบไฟฟ้า” โดย - คุณพิชิต พงษ์ประเสริฐ หัวหน้ากองธุรกิจโซลูชั่นยานยนต์ไฟฟ้า ฝ่ายจัดการธุรกิจ นวัตกรรมพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง - คุณทรงวุฒิ ขันดี ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และดำเนินรายการโดย - ดร.สุเมต สุวรรณพรหม วิศวกรระดับ 11 สายงานยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ่านเพิ่มเติม