Application of PMU system to Wide-area Dynamic Monitoring

แชร์ :
|
บุคคลทุกประเภท
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันและเวลา
17-17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 - 11:30
สถานที่
-

-

วัตถุประสงค์

-

หัวข้ออบรมสัมมนา

- PMU and Synchrophasor Measurement - Applications of PMU data for Monitoring Wide-area Dynamic Performance - Distribution Synchrophasors and Applications - Advanced PMU Data Analytics - Q&A

วิทยากร
ผศ. ดร. สัญชัย เดชานุภาพฤทธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย

-

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

-