“การทดสอบและประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer Condition Monitoring and Diagnostic)”

แชร์ :
|
บุคคลทุกประเภท
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันและเวลา
8-8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่
ผ่านระบบออนไลน์

-

วัตถุประสงค์

-

หัวข้ออบรมสัมมนา

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบหม้อแปลงไฟฟ้า - ประสบการณ์การใช้งานระบบตรวจประเมินสุภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 230 kV แบบออนไลน์ -Q&A

วิทยากร
ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รศ. ดร. ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คุณ ชัยพรรษ สังวาลย์ วิศวกรไฟ้า 6 การไฟฟ้านครหลวง
กลุ่มเป้าหมาย

-

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

-