ผลการดำเนินการปี 2556

12 มิถุนายน 2021
ผลงานคณะกรรมการและอนุกรรมการประจำปี 2556
ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจําปี 2556 วันที่ พฤษภาคม 2556 ณ สายสัมพันธ์ ชั้น 9 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 5 เมษายน 2556
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 30 เมษายน 2556
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
หลักสูตรเตรีมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
หลักสูตรเตรีมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
หลักสูตรเตรีมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
หลักสูตรจรรยาบรรณ จริยธรรมนากรประกอบวิชาชีพ และกฎหมายที่วิศวกรศวรทราบการพัฒนาคุณภาพจิตเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2556
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
การออกแบบโรงไฟฟ้าและก่อสร้างระบบส่ง วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2556
สัมมนาแนวนโยบายและวิธีปฏิบัติการเสนอขายไฟฟ้า ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน กับ 3 การไฟฟ้า วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556