ผลงานคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทยประจำปี 2557

12 มิถุนายน 2021
ผลงานคณะกรรมการและอนุกรรมการประจำปี 2557
ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจําปี 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ หอประชุม 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร วันที่ 27-31 มกราคม 2557
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 24 มีนาคม 2557
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 28 เมษายน 2557
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
หลักสูตรเตรีมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
หลักสูตรจรรยาบรรณ จริยธรรมนาการประกอบวิชาชีพและกฎหมายที่วิศวกรควรทรานการพัฒนาคุณภาพจิตเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน วันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2557
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 25 สิงหาคม 2557
การออกแบบโรงไฟฟ้าและก่อสร้างระบบส่ง วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557
การบริหารโครงการสําหรับหน้างาน วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2557
การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ วันที่ 19-21 สิงหาคม 2557
สัมมนา “แนวทางการแก้ไขอุปสรรคของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน" และกิจกรรมสร้างสรรค์สายสัมพันธ์การแข่งขันกอล์ฟ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557