ผลการดำเนินการปี 2558

12 มิถุนายน 2021
ผลงานคณะกรรมการและอนุกรรมการประจำปี 2558
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 27 มีนาคม 2558
ภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจำ ปี2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ หอประชุม ราชบุรีรมย์ 1 -2 ชั้น M บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจา กัด (มหาชน)
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
หลักสูตรเตรีมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
การบริหารโครงการสำหรับหัวหน้างาน วันที่ 9 -12 มิถุนายน 2558
การออกแบบโรงไฟฟ้าและก่อสร้างระบบส่ง วันที่ 30 มิถุนายน-วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
หลักสูตรจรรยาบรรณ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และกฎหมายที่วิศวกรควรทราบ/การพัฒนาคุณภาพจิตเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558
งานประชุมสัมมนาวิชาการ 2015 Electricity Supply Industry Conference วันที่ 25 สิงหาคม 2558
การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ วันที่ 15-18กันยายน 2558
หลักสูตร “ Protective Relay และ Relay Co-ordination” วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2558