ผลการดำเนินการปี 2559

12 มิถุนายน 2021
ผลงานคณะกรรมการและอนุกรรมการประจำปี 2559
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและวุฒิ วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวุฒิ วิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
ภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจ าปี 2559 วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ หอประชุม ราชบุรีรมย์ 1 -2 ชั้น M บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
หลักสูตรการออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้า วันที่ 6-8 มิถุนายน 2559 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
หลักสูตรการสัมมนา “Grid Capacity กับการจัด Zoning โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน” และสร้างสรรค์สายสัมพันธ์กิจกรรม การแข่งขันกอล์ฟ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ สนามกอล์ฟ สามพราน (โรสการ์เด้น)
หลักสูตรจรรยาบรรณจริยธรรมนาการประกอบวิชาชีพ และกฎหมายที่วิศวกรควรทราบ วันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
หลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ วันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
หลักสูตรการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัยอาคารและโรงงานอย่างเสรี: นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข” วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คกทม.